icon_corner icon_start_stop enlarge2 icon_start_stop icon_start_stop icon_post icon_miss icon_save icon_card_red enlarge2 icon_save icon_start_stop icon_card_yellow attack icon chevron-down icon chevron-left icon chevron-right icon chevron-up icon cross icon defence icon icon_disallowed_goal email icon facebook icon google icon instagram icon linkedin icon messenger icon pinterest icon